Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem Serwisu jest Fundacja JSW z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000780107 („Administrator”).
  2. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Inspektorem ochrony danych odpowiedzialnym za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych JSW S.A., z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 32 756 43 61, pisząc na adres mailowy: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. tj. Jastrzębie-Zdrój (44-330), Al. Jana Pawła II 4.
  3. Za pośrednictwem Serwisu Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika obejmujące w szczególności jego wizerunek zawarty w przesłanych grafikach oraz dane o profilu na platformie Facebook, w zakresie, w jakim dane te są udostępniane Administratorowi przez platformę Facebook, w związku z logowaniem się Użytkownika na platformie Facebook za pośrednictwem Serwisu.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, do czasu wykonania usługi, w tym obsługi reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych po tym czasie na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu obsługi roszczeń związanych ze świadczeniem w/w usług, do czasu ich wygaśnięcia lub przedawnienia.
  5. Dane osobowe przekazywane mogą być do administratora platformy Facebook, w tym do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym odbywać się to może wyłącznie na wyraźne żądanie Użytkownika zgłoszone poprzez skorzystanie z funkcji udostępnienia treści na platformie Facebook oraz świadczenia innych usług wymagających logowania na platformę Facebook. Odbiorcami danych będą również podmioty działające na rzecz Administratora, świadczące na jego rzecz usługi wsparcia, w tym zarządzania kampanią „Stop Hejtowi! Nie oczerniaj górnika” oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
  6. Osoba, której dane osobowe dotyczą, w tym w szczególności Użytkownik, uprawniony jest do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych, uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych, a to wszystko w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobom tym przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa.
  7. Podanie danych jest dobrowolne lecz może być konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności Serwisu.

ORGANIZATORZY